Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Băgaciu

Județul Mureș

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local

Nr.
Data
Denumire proiect
Inițiator
Acțiune
1
14.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii, categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pentru anul 2020..
Primar
2
29.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat din Comuna Băgaciu, pentru anul şcolar 2020-2021.
Primar
3
29.01.2020
Proiect de hotarare privind scutirea Asociaţiei de Caritate Betania de la plata impozitelor pentru anul fiscal 2020.
Primar
4
29.01.2020
Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de închiriere spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, pe o perioada de 1 an.
Primar
5
29.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020.
Primar
6
29.01.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigramei şi a statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Băgaciu.
Primar
7
29.01.2020
Proiect de hotarare privind privind instituirea taxei de habitat și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinație specială de gospodărire și curățenie la nivelul comunei Băgaciu.
Primar
8
29.01.2020
Proiect de hotarare privind privind includerea în domeniul privat al comunei Băgaciu a două terenuri situate în comuna Băgaciu, sat Băgaciu.
Primar
9
08.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si chelruieli a Comunei Bagaciu pe anul 2020.
Primar
10
08.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii patrimoniului Comunei Bagaciu la 31.12.2019.
Primar
11
08.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea numarului burselor scolare si cuantumul acestora pentru sem II al anului scolar 2019-2020 si sem I al anului scolar 2020-2021.
Primar
12
08.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Bagaciu.
Primar
13
08.02.2020
Proiect de hotarare privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a ADI.
Primar
14
08.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea manifestarilor cultural-artistice, sportive si sociale care se vor desfasura in Comuna Bagaciu in perioada Ianuarie - Iunie 2020.
Primar
15
08.02.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren inscris in CF nr. 50461- Bagaciu, nr. top 496;497.
Primar
16
20.03.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie si a situatiei financiare pe anul 2019.
Primar
17
20.03.2020
Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local, serviciile publice subordinate acestuia si Primaria Comunei Bagaciu.
Primar
18
20.03.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea inițierii PUG.
Primar
19
20.03.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea menținerii în anul 2020 a salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual, la nivelul aferent lunii decembrie 2019.
Primar
20
20.03.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea listei de atribuire a terenurilor în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003.
Primar
21
20.03.2020
Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestări servicii pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru anul școlar 2020-2021.
Primar
22
20.03.2020
Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Băgaciu.
Primar
23
20.03.2020
Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Băgaciu pe următoarele trei luni.
Primar