Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Băgaciu

Județul Mureș

Registrul pentru evidența hotărârilor consiliului local

Nr.
Data
Denumire hotărâre
Observații
Acțiune
1
14.01.2020
Hotărâre privind aprobarea cantitatii, categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pentru anul 2020..
-
2
29.01.2020
Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat din Comuna Băgaciu, pentru anul şcolar 2020-2021.
-
3
29.01.2020
Hotărâre privind scutirea Asociaţiei de Caritate Betania de la plata impozitelor pentru anul fiscal 2020.
-
4
29.01.2020
Hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, pe o perioada de 1 an.
-
5
29.01.2020
Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020.
-
6
29.01.2020
Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Băgaciu.
-
7
29.01.2020
Hotărâre privind privind instituirea taxei de habitat și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinație specială de gospodărire și curățenie la nivelul comunei Băgaciu.
-
8
29.01.2020
Hotărâre privind privind includerea în domeniul privat al comunei Băgaciu a două terenuri situate în comuna Băgaciu, sat Băgaciu.
-
9
19.02.2020
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si chelruieli a Comunei Bagaciu pe anul 2020.
-
10
19.02.2020
Hotărâre privind aprobarea inventarierii patrimoniului Comunei Bagaciu la 31.12.2019.
-
11
19.02.2020
Hotărâre privind aprobarea numarului burselor scolare si cuantumul acestora pentru sem II al anului scolar 2019-2020 si sem I al anului scolar 2020-2021.
-
12
19.02.2020
Hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru UAT Bagaciu.
-
13
19.02.2020
Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a ADI.
-
14
19.02.2020
Hotărâre privind aprobarea manifestarilor cultural-artistice, sportive si sociale care se vor desfasura in Comuna Bagaciu in perioada Ianuarie - Iunie 2020.
-
15
19.02.2020
Hotărâre privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren inscris in CF nr. 50461- Bagaciu, nr. top 496;497.
-
16
25.03.2020
Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a situației financiare pe anul 2019.
-
17
25.03.2020
Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local, serviciile publice subordinate acestuia și Primăria Comunei Băgaciu.
-
18
25.03.2020
Hotărâre privind aprobarea inițierii PUG.
-
19
25.03.2020
Hotărâre privind aprobarea menținerii în anul 2020 a salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual, la nivelul aferent lunii decembrie 2019.
-
20
25.03.2020
Hotărâre privind aprobarea listei de atribuire a terenurilor în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003.
-
21
25.03.2020
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestări servicii pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru anul școlar 2020-2021.
-
22
25.03.2020
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Băgaciu.
-
23
25.03.2020
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Băgaciu pe următoarele trei luni.
-
24
27.04.2020
Hotărâre privind modificarea Cap. VII Alte Taxe Locale din HCL NR. 46/27.11.2019.
-
25
27.04.2020
Hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.
-
26
27.04.2020
Hotărâre privind aprobarea aderarii unei unitati administrative teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES".
-
27
27.04.2020
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe Trimestrul I pe anul 2020.
-
28
27.04.2020
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2020.
-
29
18.05.2020
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea/retragerea Titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Bagciu.
-
30
18.05.2020
Hotărâre privind insusirea "Notificarii de incalcare" referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Tarnaveni.
-
31
26.06.2020
Hotărâre privind desemnarea imputernicitului legal in relatia cu APIA pentru instrumentarea dosarului tehnic in vederea accesarii schemei de ajutor de stat.
-
32
26.06.2020
Hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare.
-
33
26.06.2020
Hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bagaciu.
-
34
26.06.2020
Hotărâre privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru aplicarea Proiectului de interes public " Politie - Autoritati Locale Servicii Publice in parteneriat 2020".
-
35
26.06.2020
Hotărâre privind repartizarea sumei de 60.000 lei din bugetul local al Comunei Bagaciu pentru sprijinirea unitatilor de cult de pe raza comunei.
-
36
26.06.2020
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
37
30.07.2020
Hotărâre privind Retragerea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Bagaciu, doamnei Bogdan Maria.
-
38
30.07.2020
Hotărâre privind aprobarea cantitatii, categoriei si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comuneiBagaciu pe anul 2020.
-
39
30.07.2020
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciupe trimestrul II 2020.
-
40
30.07.2020
Hotărâre privind trecerea unui imobil, din domeniul public al Comunei Bagaciu in domeniul public al Judetului Mures.
-
41
27.08.2020
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2020.
-
42
27.08.2020
Hotărâre privind aprobarea extinderii retelei de distribuitie a gezelor naturale in Comuna Bagaciu, sat Bagaciu.
-
43
27.08.2020
Hotărâre privind accesarea de catre Comuna Bagaciu, ca membru a Cooperativei "E-a Noastra a Viisorenilor - Societate Cooperativa", a programului Termoficare implementat in perioada 2019-2027.
-
44
27.08.2020
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bagaciu.
-
45
22.10.2020
Hotărâre privind privind validarea dispozitiei primarului nr. 145 din 21.09.2020 si aprobarea Listei de investitii pe anul 2020.
-
46
22.10.2020
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare dispozitive de scurgere ape pluviale in Comuna Bagaciu".
-
47
22.10.2020
Hotărâre privind aprobarea Bugetului indicativ actualizat ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitii pentru proiectul "Reabilitare sant pluvial si trotuare in localitatea Bagaciu, judetul Mures" finantat prin PNDR, in baza contractului de finantare C1920072R216972806036.
-
48
20.11.2020
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
49
20.11.2020
Hotărâre privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bagaciu.
-
50
20.11.2020
Hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Comunei Bagaciu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES.
-
51
20.11.2020
Hotărâre privind privind alegerea viceprimarului Comunei Bagaciu.
-
52
27.11.2020
Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Bagaciu.
-
53
27.11.2020
Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.
-
54
27.11.2020
Hotărâre privind aprobarea anularii creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la data de 31.12.2020.
-
55
27.11.2020
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe trimestrul III 2020.
-
56
27.11.2020
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bagaciu.
-
57
27.11.2020
Hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate in incinta Dispensarului Medical din Sat Bagaciu, Comuna Bagaciu, aflat in proprietatea publica a Comunei Bagaciu.
-
58
22.12.2020
Hotărâre privind exceptarea de la constituirea fondului de accesibilitate pentru anul de productie 2021.
-
59
22.12.2020
Hotărâre privind propunerea CL a persoanelor care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale a secretarului general al UAT Bagaciu , doamna Damian Carmen Virginia pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.
-
60
22.12.2020
Hotărâre privind aprobarea executiei preliminate a bugetului local pe trim. IV 2020.
-
61
22.12.2020
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2020.
-
62
22.12.2020
Hotărâre privind majorarea impozitului pe cladiri datorat pentru imobilul situat in Comuna BAGACIU, sat Bagaciu, nr.74.
-
63
22.12.2020
Hotărâre privind majorarea impozitului pe cladiri datorat pentru imobilul situat in Comuna BAGACIU, sat Bagaciu, nr.75.
-
64
22.12.2020
Hotărâre privind majorarea impozitului pe cladiri datorat pentru imobilul situat in Comuna BAGACIU, sat Bagaciu, nr.197.
-
65
22.12.2020
Hotărâre privind majorarea impozitului pe cladiri datorat pentru imobilul situat in Comuna BAGACIU, sat Bagaciu, nr.212.
-
1
25.01.2021
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare.
-
2
25.01.2021
Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2021.
-
3
25.01.2021
Hotărâre privind scutirea Asociatiei de Caritate Betania de la plata impozitelor pentru anul fiscal 2021.
-
4
25.01.2021
Hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si sewrviciilor aferente programului scolar anilor 2021-20222 si 2022-2023.
-
5
25.01.2021
Hotărâre privind aprobarea listei de atribuire a terenurilor in folosinta gratuita in vederea construirii unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003.
-
6
25.01.2021
Hotărâre privind aprobarea cantitatii, categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
7
25.01.2021
Hotărâre privind aprobarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant de stat din Comuna Bagaciu pentru anul scolar 2021-2022.
-
8
25.01.2021
Hotărâre privind alegerea presedinbtelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
9
25.01.2021
Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Bagaciu in domeniul public al Judetului Mures.
-
10
25.01.2021
Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investitii " Constructie Scoala Gimnaziala, Comuna Bagaciu , Judetul Mures".
-
11
23.02.2021
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Bagaciu.
-
12
23.02.2021
Hotărâre privind aprobarea Contului anual de executie si a situatiei financiare anuale pe anul 2020.
-
13
23.02.2021
Hotărâre privind privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al Comunei Bagaciu, la data de 31.12.2020.
-
14
23.02.2021
Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 29/2019 privind aprobarea Regulamentului de instruire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor solide menajere si similare in judetul Mures.
-
15
24.03.2021
Hotărâre privind aprobarea vanzarii unui imobil cu destinatia de locuinta.
-
16
24.03.2021
Hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare imobiliara pentru proprietatea imobiliara - casa de locuit, situata in Comuna B[gaciu, sat B[gaciu, nr. 38.
-
17
24.03.2021
Hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere spatii cu alta destinatie decat locuinte, pe o perioada de 5 ani.
-
18
24.03.2021
Hotărâre privind privind vanzarea imobilului - teren intravilan situat in comuna Bagaciu, sat Bagaciu, nr. 211. jud. Mures.
-
19
24.03.2021
Hotărâre privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitatile de invatamint preuniversitar de stat din Comuna Bagaciu in Semestrul II al anului scolar 2020-2021.
-
20
19.04.2021
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
21
19.04.2021
Hotărâre privind repartizarea sumei de 55.000 lei din bugetul Comunei Bagaciu pe anul 2021 pentru sprijinirea unitatilor de cult de pe raza comunei.
-
22
19.04.2021
Hotărâre privind organizarea pazei obiectivelor si bunurilor aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Bagaciu in anul 2021.
-
23
19.04.2021
Hotărâre privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022.
-
24
19.04.2021
Hotărâre privind rectificarea Cartilor Funciare nr.51371 nr. 51366 din domeniul public al Comunei Bagaciu.
-
25
19.04.2021
Hotărâre privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOLECT MURES".
-
26
19.04.2021
Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
27
17.05.2021
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe Trimestrul I 2021.
-
28
30.06.2021
Hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si a statuluio de functii al aparatului de specialitate al primarului.
-
29
30.06.2021
Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din AQUA INVEST MURES.
-
30
30.06.2021
Hotărâre privind schimbarea destinatiei bazei materiale a imobilului situat in Comuna Bagaciu, sat Delenii, nr.377.
-
31
30.06.2021
Hotărâre privind punerea la dispozitia UAT Bagaciu a cotei de 16,14 mc lemn lucru.
-
32
30.06.2021
Hotărâre privind modificarea art.4 din HCL Nr. 38/30.07.2020.
-
33
30.06.2021
Hotărâre privind modificarea art .4 din HCL Nr. 6/25.01.2021.
-
34
30.06.2021
Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Comunei Bagaciu.
-
35
29.07.2021
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
36
29.07.2021
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe trimestrul II 2021.
-
37
29.07.2021
Hotărâre privind insusurea Raportiului de evaluare pentru proprietatea imobiliara casa de locuit si anexe gospodaresti, situata in Comuna Bagaciu, nr. 186.
-
38
29.07.2021
Hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 30/2021.
-
39
29.07.2021
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
40
26.08.2021
Hotărâre privind stabilirea salariului de baza pentru functia contractuala de agent de paza din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Bagaciu.
-
41
26.08.2021
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizarea salii de sport din Localitatea Bagaciu".
-
42
23.09.2021
Hotărâre privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Balazs Iosif si vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Bagaciu.
-
43
23.09.2021
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Bagaciu.
-
44
23.09.2021
Hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 6/25.01.2021 privind aprobarea cantitatii, categoriilor si a modului de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier al comunei Bagaciu pentru anul 2021.
-
45
23.09.2021
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
46
23.09.2021
Hotărâre privind reactualizarea Statutului Comunei Bagaciu, Judetul Mures.
-
47
25.10.2021
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
48
25.10.2021
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe trimestrul III 2021.
-
49
25.10.2021
Hotărâre privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din invatamintul preuniversitar din Comuna Bagaciu in semestrul I 2021-2022.
-
50
25.10.2021
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant in comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare functiilor vacante de director si director adjunct.
-
51
25.10.2021
Hotărâre privind aprobarea cantitatii,categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
52
25.10.2021
Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
53
25.10.2021
Hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a devizului general estimative al obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizare străzi interioare în comuna Băgaciu, Județul Mureș, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
-
54
25.10.2021
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați estimativi ai obiectivului de investiții „Construcție Școala Gimnazială, Comuna Băgaciu, județul Mureș” ca urmare a implementării măsurilor prevăzute de O.G. nr. 15/2021.
-
55
11.11.2021
Hotărâre privind modificarea membrilor Comisiei de specialitate pentru activitati socio-culturale, culte , invatamant,sanatate si familie, protectia mediului si turism.
-
56
11.11.2021
Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.
-
57
11.11.2021
Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala ADI "AQUA INVEST MURES" ajustarea/modificarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare.
-
58
26.11.2021
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
59
26.11.2021
Hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru organizarea de activitati cultural artistice si acordarea de pachete pentru copii cu ocazia Sarbatorilor de Craciun.
-
60
07.12.2021
Hotărâre privind aprobarea achizitionarii unui autoturism , necesar pentru buna desfasurare a activitatii institutiei Primariei Comunei Bagaciu , Judetul Mures, serviciu de paza.
-
61
17.12.2021
Hotărâre privind exceptarea de la constituirea fondului de accesibilitate pentru anul de productie 2022.
-
62
17.12.2021
Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 in Comuna Bagaciu, judetul Mures.
-
63
17.12.2021
Hotărâre privind aprobarea executiei preliminare a Bugetului local al Comunei Bagaciu pe trim IV anul 2021.
-
64
17.12.2021
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2021.
-
65
17.12.2021
Hotărâre privind modificarea anexei la HCL Nr. 25 / 2011.
-
66
17.12.2021
Hotărâre privind propunerea Consiliului Local de nominalizare a persoanelor care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT Bagaciu.
-
1
21.01.2022
Hotărâre privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat din Comuna Bagaciu, pentru anul scolar 2022-2023.
-
2
21.01.2022
Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2022.
-
3
21.01.2022
Hotărâre privind scutirea Asociatiei de Caritate Betania de la plata impozitelor pentru anul fiscal 2022.
-
4
21.01.2022
Hotărâre privind aprobarea cantitatii, categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pentru anul 2022.
-
5
21.01.2022
Hotărâre privind validarea Dispozitiei Primarului Nr. 163 din 21.12.2021.
-
6
21.01.2022
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
7
08.02.2022
Hotărâre privind inchirierea a doua pasuni aflate in proprietatea privata a Comunei Bagaciu.
-
8
08.02.2022
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Comunei Bagaciu.
-
9
08.02.2022
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2022.
-
10
24.03.2022
Hotărâre privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al Comunei Bagaciu la data de 31.12.2021.
-
11
24.03.2022
Hotărâre privind aprobarea Contului anual de executie si a Situatiei financiare anuale pe anul 2021.
-
12
24.03.2022
Hotărâre privind modificarea si completarea Anexei Nr. 17 din 25.03.2020.
-
13
24.03.2022
Hotărâre privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Bagaciu in Semestrul II al anului scolar 2021-2022.
-
14
24.03.2022
Hotărâre privind aprobarea manifestarilor cultural artistice, sportive,sociale si educative care se desfasoara in Comuna Bagaciu in anul 2022.
-
15
28.04.2022
Hotărâre privind indexarea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.
-
16
28.04.2022
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe trm. I 2022.
-
17
28.04.2022
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
18
19.05.2022
Hotărâre privind aprobarea cantitatii,categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pe anul 2022.
-
19
19.05.2022
Hotărâre privind aprobarea retragerii unor UAT -uri din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES".
-
20
19.05.2022
Hotărâre privind dezvoltarea infrastructurii TICin Comuna Bagaciu, prin accesarea fondurilor nerambursabile din PNRR Componenta C10 Fondul Local.
-
21
19.05.2022
Hotărâre privind inchirierea a doua pasuni aflate in proprietatea privata a Comunei Bagaciu.
-
22
27.06.2022
Hotărâre privind repartizarea sumei de 63.000 lei din Bugetul local al Comunei Bagaciu pe anul 2022 pentru sprijinirea unitatilor de cult de pe raza comunei.
-
23
27.06.2022
Hotărâre privind aprobarea strategiei de tarifare conform rezultatelor analizei cost - beneficiu.
-
24
27.06.2022
Hotărâre privind aprobarea strategiei de tarifare conform rezultatelor analizei cost - beneficiu.
-
25
12.07.2022
Hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ACTUALIZATI ai obiectivului de investitii "Constructie Scoala Gimnaziala, Comuna Bagaciu, judetul Mures" finantat prin intermediul PNDL (etapa I) in baza Contractului de finantare nr. 15206/21.09.2015.
-
26
28.07.2022
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bagaciu pe anul 2022.
-
27
28.07.2022
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Bagaciu pe trimestrul II 2022.
-
29
28.07.2022
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
30
31.08.2022
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant si a unui supleant im comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director di director adjunct din unitatiile de invatamant preiniversitar de stat din judetul Mures, sesiunea Iunie - Octombrie 2022.
-
31
28.09.2022
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Bagaciu.
-
32
28.09.2022
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2022.
-
33
28.09.2022
Hotărâre privind aprobarea executarii lucrarilor de construire a unei anexe la Caminul Cultural Delenii.
-
34
27.10.2022
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea ANIF, în domeniul public al comunei Băgaciu, a imobilului Canton Băgaciu situat în comuna Băgaciu, sat Băgaciu, nr. 191.
-
35
27.10.2022
Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului și administrarea ANIF, în domeniul privat al comunei Băgaciu, a imobilului - teren situat în comuna Băgaciu, sat Băgaciu, nr. 191.
-
36
27.10.2022
Hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării de lucrări, servicii și produse pentru anul 2022.
-
37
27.10.2022
Hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Băgaciu, jud. Mureș.
-
38
27.10.2022
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe trimestrul III 2022.
-
39
27.10.2022
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
40
28.11.2022
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
41
28.11.2022
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
42
28.11.2022
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie.
-
43
28.11.2022
Hotărâre privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Bagaciu in Semestrul II al anului scolar 2022-2023.
-
44
28.11.2022
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bagaciu pe anul 2022.
-
45
28.11.2022
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea ANIF, în domeniul public al comunei Băgaciu, a imobilului Canton Băgaciu situat în comuna Băgaciu, sat Băgaciu, nr. 191.
-
46
28.12.2022
Hotărâre privind exceptarea de la constituirea fondului de accesibilitate pentru anul de productie 2023.
-
47
28.12.2022
Hotărâre privind mentinerea in anul 2023 a salariilor la nivelul aferent lunii decembrie 2022.
-
48
28.12.2022
Hotărâre privind propunerea Consiliului Local de nominalizare a persoanelor care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al UAT Bagaciu.
-
49
28.12.2022
Hotărâre privind aprobare executiei bugetului local al Comunei Bagciu pe trim. IV 2022.
-
50
28.12.2022
Hotărâre privind validarea Dispozitiilor Primarului Nr. 166/07.12.2022 si Nr.174/21.12.2022.
-
51
28.12.2022
Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.
-
52
28.12.2022
Hotărâre privind aprobarea modificarii Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare in judetul Mures, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023 in Comuna Bagaciu.
-
53
28.12.2022
Hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 in Comuna Bagaciu.
-
1
26.01.2023
Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2023.
-
2
26.01.2023
Hotărâre privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat din Comuna Bagaciu, pentru anul scolar 2023-2024.
-
3
26.01.2023
Hotărâre privind scutirea Asociatiei de Caritate Betania de la plata impozitelor pentru anul fiscal 2023.
-
4
26.01.2023
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2022.
-
5
26.01.2023
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
6
23.02.2023
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Băgaciu.
-
7
23.02.2023
Hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural artistice, sportive,sociale și educative care se desfășoară în Comuna Băgaciu în anul 2023.
-
8
23.02.2023
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a Străzii I din sat Băgaciu, la finalizarea Proiectului de investiții "Reabilitare șanț pluvial și trotuare în localitatea Băgaciu, județul Mureș".
-
9
23.02.2023
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2023.
-
10
23.02.2023
Hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indieatorilor tehnico- eeonomici actualizati si a devizului general a obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare strazi interioare in Comuna Bagaciu, judetul Mures", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru obiectivul de investitii.
-
11
23.02.2023
Hotărâre privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din UAT Băgaciu, județul Mureș.
-
12
30.03.2023
Hotărâre privind aprobarea Contului anual de executie si a Situatiei financiare anuale pe anul 2022.
-
13
30.03.2023
Hotărâre privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si privat al Comunei Bagaciu la data de 31.12.2022.
-
14
30.03.2023
Hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor aflate in administrarea Comunei Bagaciu.
-
15
30.03.2023
Hotărâre privind aprobarea cantitatii,categoriilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Bagaciu pe anul 2023.
-
16
30.03.2023
Hotărâre privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Băgaciu îşi au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Băgaciu, județul Mureș.
-
17
27.04.2023
Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Băgaciu pentru anul 2024.
-
18
27.04.2023
Hotărâre privind revocarea HCL nr. 47/28.12.2022 privind menținerea în anul 2023, a salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", din aparatul de specialitate al primarului comunei Băgaciu, la nivelul aferent lunii decembrie 2022.
-
19
27.04.2023
Hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea comunității de romi pentru 2022-2027 precum și a Grupului de lucru local de acțiune privind incluziunea comunității de romi din Comuna Băgaciu pentru 2022-2027.
-
20
27.04.2023
Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT comuna Băgaciu, județul Mureș, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS-SII MMSS", Cod MySMIS 130963.
-
21
27.04.2023
Hotărâre privind aprobarea retragerii unei unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș".
-
22
27.04.2023
Hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
-
23
27.04.2023
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
24
09.05.2023
Hotărâre privind înscrierea definitivă în Cartea Funciară a imobilelor - străzi aflate în domeniul public al comunei Băgaciu.
-
25
30.05.2023
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2023.
-
26
30.05.2023
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Bagaciu pe trm. I 2023.
-
27
30.05.2023
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Băgaciu, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “PROTECȚIA ANIMALELOR UNGHENI MUREȘ".
-
28
30.05.2023
Hotărâre privind privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ Podișul Târnavelor.
-
29
30.05.2023
Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestări servicii pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025 la nivelul Comunei Băgaciu.
-
30
30.05.2023
Hotărâre privind aprobarea delegării dreptului de a depune cererea de finanțare în cadrul PNRR Pilonul VI "Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR", către UAT județul Mureș.
-
31
29.06.2023
Hotărâre privind ajustarea tarifelor de operare aferente Contractului nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, zona 5 Târnăveni.
-
32
29.06.2023
Hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE ÎNFRĂȚIRE între Comuna BĂGACIU, Județul Mureș din ROMÂNIA și Satul HÎRBOVĂȚ, Raionul Anenii Noi din REPUBLICA MOLDOVA.
-
33
29.06.2023
Hotărâre privind schimbarea destinației clădirii în care a funcționat Școala Gimnazială din Satul Băgaciu, situată în Băgaciu, str. V, nr. 47, în vederea demolării.
-
34
25.07.2023
Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Bagaciu pe trimestrul II 2023.
-
35
25.07.2023
Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului și administrarea ADS, în domeniul privat al comunei Băgaciu, a imobilului - clădire și teren situat în comuna Băgaciu, sat Băgaciu, nr. 106.
-
36
25.07.2023
Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Bagaciu pe urmatoarele trei luni.
-
37
24.08.2023
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 30 mp, aflat în proprtatea publică a Comunei Băgaciu.
-
38
24.08.2023
Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Băgaciu și Asociația Sportivă Voința Băgaciu.
-
39
24.08.2023
Hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 42/27.08.2020 privind aprobarea extinderii rețelei de distribuție a gazelor naturale în comuna Băgaciu, sat Băgaciu.
-
40
24.08.2023
Hotărâre privind repartizarea sumei de 65.000 lei din bugetul local al Comunei Băgaciu pe anul 2023 pentru sprijinirea unităților de cult de pe raza comunei.
-
41
24.08.2023
Hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 10/23.02.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general a obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare străzi interioare în Comuna Băgaciu, județul Mureș", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții.
-
42
19.09.2023
Hotărâre privind trecerea imobilului situat în sat Băgaciu, str. V, nr. 76, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Băgaciu.
-
43
19.09.2023
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Băgaciu, județul Mureș.
-
44
19.09.2023
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bagaciu pe anul 2023.
-
45
19.09.2023
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Băgaciu.
-
46
19.09.2023
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 41/24.08.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general a obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare străzi interioare în Comuna Băgaciu, județul Mureș", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiții.
-
47
26.10.2023
Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public a Comunei Băgaciu în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române.
-
48
26.10.2023
Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil aflat în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în domeniul public al Comunei Băgaciu, județul Mureș.
-
49
26.10.2023
Hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 15/20.04.2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza comunei Băgaciu.
-
50
26.10.2023
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Băgaciu, județul Mureș.
-
51
26.10.2023
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Băgaciu pe trimestrul III anul 2023.
-
52
26.10.2023
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Comisia de evaluare și asigurare a calității din Școala Gimnazială Băgaciu.
-
53
26.10.2023
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Băgaciu pe următoarele trei luni.
-
54
26.10.2023
Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Băgaciu pe anul 2023.
-